Smluvní závazky a podmínky

I. Smluvní závazky a podmínky

1. T1. Tento e-shop patří společnosti “Mira Mar 08” Ltd., s adresou registrace: Pazardzhik 4400, 44 ulice Jakov Matakiev. Kontaktní osoba: Jordan Dabov, DPH: BG200358259
2 . Jsme přímí dovozci a distributoři produktů, které nabízíme.
3 . Obvyklé smluvní podmínky definují právní vztahy, ke kterým dochází při nákupu zboží z online obchodu mezi společností „Mira Mar 08“ Ltd. na jedné straně, dále jen „POSKYTOVATEL“ a uživatelem nebo zákazníkem na straně druhé, dále označovaným jen jako „ZÁKAZNÍK“.
4 . Používání s-shopu se považuje za přijetí těchto smluvních podmínek online obchodu.
5 . Poskytovatel má právo tyto podmínky kdykoli upravit bez předchozího upozornění. Upravené podmínky nabývají účinnosti zveřejněním na webu

II. Produkty

1. POSKYTOVATEL poskytuje zákazníkovi:
– výběr produktů, které si zákazník může koupit.
– přesné informace (dovozce, výrobce, hmotnost, podmínky skladování a způsoby použití) produktů, které si zákazník může koupit.
– přesnou cenu produktů, které si zákazník může koupit.

III. Ceny

1. Ceny v online obchodě jsou za 1 (jeden) kus včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.
2. Uvedená cena produktu nezahrnuje náklady na doručení, pokud jsou nějaké. Cena za dodání se připočítává k ceně produktu.
3. Ceny v internetovém obchodě může dodavatel kdykoli změnit na stránce obchodu bez předchozího upozornění. ZÁKAZNÍK zaplatí cenu, která byla oznámena v době provádění objednávky.
4. Snížení cen v internetovém obchodě je zobrazeno přeškrtnutím. Nová cena se objeví vedle.

IV. Objednávky

1. Kliknutím na tlačítko „Objednat“ se zákazník automaticky stane smluvní stranou této smlouvy, jak je popsáno v zákoně o ochraně spotřebitele (podle bulharských právních předpisů).
2. Produkt se považuje za objednaný nebo požadovaný zákazníkem poté, co zaměstnanec poskytovatele kontaktoval zákazníka a ověřil správnost jeho doručovací adresy a telefonního čísla.
3. V případě nesprávného telefonní ho čísla nebo dodací adresy je objednávka považována za zrušenou a nebude doručena.

V. Dodávka

1. Poskytovatel dodá produkty bez vad objednané v internetovém obchodě ZÁKAZNÍKEM, a to s ohledem na níže uvedené finální termíny.
2. Klient je povinen zajistit přístup na uvedenou adresu pro dodání zboží.
3. V případě Sofie dodávku provádí „TRANSPRESS“ na místo určení v pracovní době společnosti. Dodání v Bulharsku provádí společnost „TRANSPRESS“ na místo určení v pracovní době společnosti.
4. Cena dodávky nezahrnuje přesný čas dodání ani další služby, které lze provést pouze na žádost zákazníka. V tomto případě hradí náklady na doručení zákazník.
5. Dodací lhůty, v případě, že byla potvrzena adresa a telefonní číslo klientů, jsou:
– pro Sofii – 1 až 3 pracovní dny od potvrzení objednávky.
– Bulharsko – 1 až 3 pracovní dny podle harmonogramu doručování kurýrní společnosti „Transpress“.
6. Pokud zákazník neposkytne přístup na dodací adresu, považuje se objednávka za zrušenou. Na žádost zákazníka může být zboží dodáno po termínu dodání, ale pouze za podmínky, že zákazník uhradí náklady na dopravu a manipulaci.
7. POSKYTOVATEL nenese odpovědnost za zpoždění objednávky způsobené kurýrní společností.

VI. Platba

1. Platba probíhá:
1. 1. bankovním převodem provedeným před dodáním zboží
1. 2. platbou v hotovosti kurýrovi při převzetí objednávky
1. 3. debetní / kreditní kartou

VII. Odstoupení a vrácení zboží

1. Podle CPA, článek 55, má zákazník právo vrátit zakoupenou položku do 14 (čtrnácti) dnů od jejího obdržení, a to bez udání důvodu a bez placení náhrady. V takovém případě Poskytovatel uhradí Zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se spotřebitel vzdal zboží. V tomto případě nese náklady na dopravu zákazník. Vrácení platby bude provedeno v hotovosti, na dobírku nebo na bankovní účet zákazníka. Pokud byla platba provedena debetní / kreditní kartou, bude vrácení peněz provedeno na stejnou kreditní / debetní kartu do 14 dnů. Zákazník je povinen udržovat zboží přijaté od poskytovatele v kvalitě a bezpečí po celou dobu platnosti podle článku 55 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Předpokladem pro vrácení zboží je dokonalý stav, kdy výrobek nebyl použit a je s originálním obalem. Výrobky musí být vráceny tak, aby měly původní vzhled, v jakém je zákazník obdrží. Podle zákona o ochraně spotřebitele výrobky, které nesplňují tyto podmínky, jsou nevratné a mohou být odmítnuty. POSKYTOVATEL má právo odmítnout vrácení produktu v souladu se zákonem.
2. V případě vrácení zboží hradí náklady na doručení zákazník a nevrací se.

VIII. Vracení

Vrácení mohou zákazníci provést v případě, že:
1. dodané zboží neodpovídá objednanému.
2. dodané zboží je během přepravy poškozeno.
3. dodaný produkt má vadu z továrny nebo z výroby.
4. cena inzerovaná na webu neodpovídá ceně, kterou musí zákazník zaplatit.
5. termín dodání uvedený v článku 5 odst. 5 této smlouvy není dodržen.
6. vrácení podle výše uvedených bodů se provádí pouze v době dodání.
7. Pokud dojde k reklamaci na základě výše uvedených bodů, nese přepravní náklady poskytovatel.
8. Kromě výše uvedených případů nemá zákazník právo odmítnout převzetí a zaplacení objednaného zboží. Jinak je povinen uhradit náklady na doručení a vrácení zboží podle čl. 7 odst. 2 podle této smlouvy.
9. V případě odmítnutí zboží je v okamžiku dodání vystavena stvrzenka. Pokud zákazník odmítne podepsat protokol, má se za to, že jeho odmítnutí převzít zboží je neopodstatněné a že náklady na dodání a vrácení zboží nese zákazník.
10. Vrácení zboží je přijímáno způsobem, který je pro zákazníka výhodný – telefonicky, e-mailem nebo jinak, a dotyčný/á uvede důvody reklamace. POSKYTOVATEL si vyhrazuje právo neakceptovat nárok zákazníka, pokud bude považován za neopodstatněný, v souladu s platnými právními předpisy Bulharské republiky.
11. Poskytovatel informuje Zákazníka o svém stanovisku telefonicky nebo e-mailem do 14 (čtrnácti) dnů od přijetí reklamace.

IX. Omezení

1. Zákazníci e-shopu nesmějí kopírovat, používat nebo distribuovat texty, obrázky nebo části stránek bez výslovného písemného souhlasu “Mira Mar 08” LTD.
2. Zákazníci e-shopu nesmějí přetěžovat online obchod falešnými požadavky nebo jinými informacemi (flood).
3. Zákazníci e-shopu nesmí pořizovat fotografie obrazovky (screenshoty) stránek bez výslovného písemného souhlasu společnosti „Mira Mar 08“ LTD.
4. Zákazníci e-shopu nesmějí provádět činy, které by porušovaly obecně stanovená pravidla komunikace, provozovat škodlivé akce, šíření virů a podobně, poškozovat nebo porušovat práva nebo zájmy třetích stran.

X. Prohlášení o ochraně osobních údajů

POSKYTOVATEL zajišťuje, že informace a osobní údaje budou důvěrné. Nebudou použity, poskytovány nebo dávány k nahlédnutí třetím stranám mimo případy a podmínky stanovené v těchto podmínkách. POSKYTOVATEL chrání osobní údaje zákazníků, které získá při vyplňování elektronického formuláře pro podání žádosti o nákup. Tato povinnost zaniká, pokud zákazník poskytl nesprávné údaje. V souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními těchto podmínek může dodavatel použít osobní údaje zákazníků pouze pro účely uvedené ve smlouvě. Jakékoli jiné účely, pro které jsou údaje použity, budou přizpůsobeny bulharské legislativě, příslušným mezinárodním nástrojům, etice internetu, pravidlům morálky a slušnosti. POSKYTOVATEL neposkytne žádné osobní údaje o zákazníkovi třetím stranám – vládním orgánům, společnostem, jednotlivcům a dalším osobám, s výjimkou případů, kdy obdržel písemný souhlas zákazníka nebo pokud jsou informace vyžadovány státními orgány nebo úředníky v souladu se stávající legislativou, která vyžaduje shromažďování takových informací. POSKYTOVATEL bude podávat tyto informace podle zákona.